Avís legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificat ives de l’empresa.

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, s’informa que aquesta web, www.besossostenible.cat, es troba sota la titularitat de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (en endavant Ajuntament de Sant Adrià de Besòs)amb CIF/NIF: P0819300E i amb domicili fiscal a Plaça de la Vila, 12 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona

Correu electrònic de contacte:
oac@sant-adria.net

2. USUARIS

L’accés i /o ús d’aquest portal de l’ Ajuntament de Sant Adrià de Besòs creador del lloc web atribueix la condició d’ USUARI, que accepta, des de l’esmentat accés i /o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Aquestes Condicions seran d’aplicació independentment de las Condiciones Generales de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant “els continguts”) a Internet pertanyents a l’Ajuntament de Sant Adrià dl Besòs creador del lloc web o a els seus licenciants, als que l’ USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’ USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adient dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ofereix ce a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caire racista, xenòfob, pornogràfic –il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic, susceptible de provocar danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneris el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infantesa, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no siguin adients per a la seva publicació. En qualsevol cas, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs serà responsable de las opinions fetes pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓN DE DATOS

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i demés normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb cada formulari de petició de dades de caire personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a l’ Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, es farà saber de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic i sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs por s o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs o bé dels seus licenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els article 8 i 32.1, paràgraf sego de la Llei de propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. L’ USUARI es compromet a respectar el dret de propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’ Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol suport físic, sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’ USUARI s’abstindrà de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lar a les pàgines de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. no es fa responsable en cap cas dels danys i prejudicis de qualsevol mena que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors u omissions en els continguts. Falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològicament necessàries per a evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix, com la forma en la que aquests apareguin representats o localitzats al portal.

8. ENLLÇOSS

En el cas de que en nom del domini es disposessin d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’ Internet, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs assumirà responsabilitat de cap mena pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda a cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fissió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis ofertes sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10.GENERALITATS

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i l’USUARI ses regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.