QUÈ ÉS EL PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE?

Les operacions del projecte

Coordinació d'operacions del PECT Litoral Besòs Territori Sostenible

La coordinació de les diferents operacions compreses dins del PECT Litoral Besòs Territori Sostenible és la responsable de garantir el compliment dels requeriments establerts tant en el marc del Programa Operatiu FEDER per Catalunya, com en el seu reglament europeu, les bases de convocatòria i del conjunt de reglaments legals relacionats directament amb aquestes bases, el procés de certificació i justificació, així com la canalització dels recursos econòmics.

La coordinació també és el canal de comunicació del PECT cap a l’exterior i el responsable de les actuacions internes que han de garantir el compliment dels diferents objectius establerts en els diferents projectes i actuacions previstos.

Això comprèn:

  • La presentació del projecte PECT, la seva representació i l’assumpció de les relacions institucionals davant altres instàncies.
  • La coordinació, seguiment i control econòmic i financer a través d’auditories semestrals.
  • La coordinació del model de governança del projecte presencialment.
  • El seguiment i avaluació continua, intermèdia i final del projecte.
  • La coordinació i execució de la campanya de comunicació i difusió del PECT.

La gestió del PECT s’estructura al voltant del Comitè de Direcció, integrat per un representant de cada soci amb capacitat de decisió, que està coordinat per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Aquest comitè assumeix la presa de decisions i la monitoratge del desenvolupament dels diferents projectes, així com la resolució de les incidències que puguin sorgir.

El projecte està representat a efectes legals i normatius per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, que s’encarrega dels aspectes de gestió relacionats amb les comunicacions oficials, requeriments, informes tècnics i econòmics gestió de la informació en l’aplicatiu del programa i la representació institucional davant el conjunt d’organismes i institucions relacionades amb el PECT.

Aquesta operació es va iniciar l’any 2016 i finalitzarà el desembre del 2020. Compta amb un pressupost aprovat de 111.147,69 euros, dels quals 55.573,74 són finançats amb fons FEDER.

Operació 1. Recerca per la Sostenibilitat.

El litoral del Besòs és un entorn profundament transformat per l’activitat humana. Els efectes mediambientals de la seva història industrial, energètica i urbanística han marcat aquest territori i ha impactat de forma profunda en la seva població des dels anys 60 del segle passat. Al llarg del temps s’han anat desenvolupant diferents actuacions per regenerar el riu Besòs i el front litoral adjacent a la seva desembocadura per crear un medi ambient sostenible i un entorn que ofereixi oportunitats empresarials.

El propòsit de l’operació Recerca per la Sostenibilitat és desenvolupar un coneixement concret dels reptes territorials que presenta aquest espai per poder-los fer front i, al mateix temps, generar un pool d’atracció de nova activitat econòmica i empresarial amb accions pilot demostratives al voltant de l’aplicació de les TIC i en un marc d’Ecoinnovació al voltant de l’ús de l’aigua. El projecte s’estructura a través de tres actuacions diferenciades.

  1. Identificar i establir una xarxa sobre la qualitat ambiental del Besòs.- Desenvolupament i aplicació d’una metodologia d’anàlisi amb paràmetres de recerca aplicada per identificar els agents i les empreses de l’entorn i obtenir un coneixement específic de les potencialitats del territori, com a primer pas per a convertir-lo en un referent al voltant de l’energia i els recursos naturals.
  2. Monitoratge de la qualitat de l’aigua del riu.- Disseny d’un prototip de recerca científica i anàlisi de dades per implantar un sistema de mesura i monitoratge de la qualitat de l’aigua.
  3. Solucions en la gestió de recursos hídrics.- Disseny i metodologia per a la intervenció pilot de millora en l’ecosistema hídric de territori, incloent-hi el sistema de clavegueram, aigües superficials i freàtiques i platges.

L’operació es va iniciar el març del 2017 i el beneficiari és la Universitat Politècnica de Catalunya. El seu pressupost total és de 287.219,57 €, dels quals el 50% són finançats a través de fons FEDER.

Operació 2. Gestió Sostenible del Cicle de l'Aigua.

El propòsit d’aquesta operació és desenvolupar vincles entre empreses, centres d’investigació, desenvolupament i ensenyament superior, innovació ecològica, aplicacions de servei públic i suport a la recerca tecnològica aplicada amb l’objectiu de donar impuls a la transferència de coneixement entre els mons empresarial i científic.

Es concreta en una intervenció pilot per implementar tecnologies i infraestructures que afavoreixin la millora ambiental i de la sostenibilitat de l’ecosistema hídric que conformen el riu Besòs, els aqüífers, les aigües residual i superficials i el litoral dels municipis de Sant Adrià i Badalona.

L’operació es va iniciar el març del 2017 i està previst que finalitzi el desembre de 2020. El beneficiari és el Consorci del Besòs i el seu pressupost aprovat és de 204.690,91 euros, dels quals 102.345,46 es corresponen a fons FEDER.

L’actuació comprèn el desenvolupament del maquinari i programari necessaris per monitorar el litoral, així com la seva ubicació i el manteniment dels sistemes autònoms necessaris, per mesurar la qualitat de l’aigua del riu Besòs a través d’una boia situada a la desembocadura amb què es pot fer un seguiment en temps real.

També es preveu una intervenció pilot que permeti implementar els recursos tecnològics necessaris per controlar i millorar l’ecosistema hídric del territori, que comprès les aigües freàtiques, el clavegueram, les aigües superficials i les platges.

Operació 3. Ecomesures.

Aquesta operació complementa les accions realitzades per assolir una gestió sostenible de les aigües superficials i subterrànies, en un entorn urbà d’alta densitat, a través de les TIC i de sistemes de monitoratge i control en temps real dels recursos hídrics.

També preveu les obres d’infraestructura necessàries per interconnectar una xarxa freàtica de titularitat pública que es troba dispersa i per reajustar el sistema de gestió energètica de les estacions de bombament i dels pous.

El projecte ha de permetre reduir el consum d’aigua potable en el reg i en treballs com ara la neteja dels carrers i dels contenidors d’escombraries o la neteja amb màquines escombradores gràcies a l’explotació dels recursos hídrics existents al subsòl.

L’operació també permetrà reduir les emissions de CO₂ resultants del consum energètic generat a l’hora de captar, tractar, transportar i distribuir l’aigua per a la seva reutilització.

L’operació es va iniciar el març del 2017 i el beneficiari és l’Ajuntament de Badalona. El seu pressupost total és de 255.371,90 €, dels quals el 127.685,95 són finançats a través de fons FEDER.

Operació 4. Talent Energètic.

El canvi del model tradicional de producció energètica, basat en grans centrals de producció basades en el consum de matèries primàries no renovables, cap a una generació distribuïda que permet l’ús d’energies renovables, com ara la fotovoltaica o l’eòlica, necessita ser tractada en els diferents nivells que conformen el model actual de subministrament elèctric, des dels més baixos, com ara les característiques i els propis models físics dels actius energètics implicats, fins als més elevats, com serien la planificació econòmica i logística dels actius existents actualment.

Sant Adrià de Besòs i Badalona disposen d’un sistema d’alimentació d’energia elèctrica basat en els models tradicionals de grans centrals de producció d’energia localitzada amb energies primàries no renovables. Aquest model presenta el problema de no poder actuar en la cadena d’energia elèctrica, el que impossibilita la millora de la seva eficiència.

La tecnologia ens pot permetre adequar la producció elèctrica de forma distribuïda i prop de l’usuari final. L’ús de tècniques pròpies de l’electrònica de potència –que permet adaptar i transformar l’electricitat per a finalitats diverses- permet controlar els fluxos d’energia i fer mesuraments intel·ligents amb què actuar sobre els sistemes de consum, és a dir, en el darrer nivell de la cadena elèctrica, sigui domèstica, industrial o de serveis.

La generació distribuïda permet utilitzar energies renovables, les quals, gràcies a un sistema d’emmagatzematge energètic, completen el sistema alternatiu al tradicional. Aquesta alternativa que es vol desplegar i experimentar rep el nom de micro-xarxa intel·ligent.

L’operació pretén desenvolupar un model de micro-xarxa intel·ligent que permeti millorar l’eficiència energètica en els processos de generació i distribució d’energia elèctrica que operi com a sistema alternatiu al tradicional i reforci el territori comprés dins del PECT com a espai especialitzat en mesures per a la sostenibilitat.

L’operació es va iniciar el març del 2017 i està previst que finalitzi el desembre del 2020. El beneficiari de l’operació és la Universitat Politècnica de Catalunya. El seu pressupost aprovat és de 253.049,83 euros, dels quals 126.524,92 han estat aportats pels fons FEDER de la Unió Europea.