PROTECCIÓ DE DADES

1. Política de privacitat

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament y protecció de les dades de caire personal dels usuaris i clients que puguin ser recollits per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ui en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglamento de Desenvolupament de la LOPD.
L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs é el deure d’informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caire personal que puguin dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o al complimentar el formularis inclosos al lloc web. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs serà considerat com a responsable de les dades recollides a través dels mitjans anteriorment descrits..
A la seva vegada, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs informa als usuaris de què la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, a inclusió a l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial i altres finalitats.
Les operacions, gestions i procediments tecnològics que es facin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzemament, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caire personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Totes les dades personals que siguin recollides a través del lloc web de l’Ajuntament de Sant Adrià dl Besòs, i per tant tinguin consideració de tractament de dades de caire personal, seran incorporades en els fitxers declarats davant l’Agencia Española de Protección de Datos per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

3. Comunicació d’informació a tercers

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs informa als usuaris de que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, excepte que dita cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquesta darrer cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs disposi del consentiment exprés de l’usuari.

4. Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir un seguit de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. En quant les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de l’ Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst amb la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.
Per fer ús de l’exercici d’aquets drets, l’usuari ha de dirigir-se per escrit, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent direcció: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Plaça de la Vila, 12 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona o a la direcció que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. La comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.
L’exercici de drets haurà d’estar fet pel propi usuari. No obstant, podran ser exercits per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzant. En tal cas, caldrà aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.